Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Trainingen, workshops, cursussen en lezingen, ofwel alle groepsprocessen die Wegwijs aanbiedt, zullen hierna als “cursus” beschreven worden.
Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Wegwijs Counselling & Coaching, hierna te noemen “Wegwijs” richt zich op training en coaching van kinderen, hun ouders en professionele begeleiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wegwijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63071274.
Artikel 3. Prijzen en offertes
De tarieven die Wegwijs hanteert zijn te vinden op onze website. Wegwijs behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk of mondeling van op de hoogte worden gesteld.
Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Wegwijs zal de afspraken schriftelijk vastleggen.
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL26ABNA0530437996 t.n.v. Wegwijs Counselling & Coaching o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 5. Verzuimen betaling
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
6a. Ontbinding van de inschrijving voor cursussen of abonnement huiswerkbegeleiding/klas dient schriftelijk te geschieden.
Bij opzegging van de overeenkomst
Cursussen:
Meer dan 3 kalendermaanden voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
Bij opzegging tussen 3 kalendermaanden en 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij opzegging binnen 6 weken voor aanvang van de cursus zal geen terugbetaling worden gedaan.
Dit geldt tevens wanneer de cursus voortijdig wordt beëindigd.
Bij ziekte of calamiteiten kan de deelnemer herinschrijving voor een andere cursusdatum aanvragen. Kosten hiervoor bedragen € 75. De overige regels rondom opzegging blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen dat ook bij annulering door ziekte of calamiteiten het volledige cursusbedrag moet worden betaald. Het cursusmateriaal wordt slechts 1 maal uitgereikt.
Huiswerkklas:
Voor opzegging van de huiswerkklas geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand, waarbij per kalendermaand gerekend wordt. Wanneer een opzegging voor het einde van een maand binnen komt bij Wegwijs zal het contract per het einde van de maand die daarop volgt kunnen worden stopgezet.
6b. Wanneer sprake is van een situatie van overmacht waardoor de cursist onmogelijk de cursus kan volgen zullen partijen zich inspannen de cursist alsnog de cursus op een ander moment te laten volgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Wanneer dit niet mogelijk is blijft punt 6a van kracht.
6c Wanneer de cursist een cursusdag niet aanwezig kan zijn, kan dit via e-mail of telefoon worden doorgeven, bij voorkeur minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is in overleg mogelijk. Inhalen van een les kan alleen in overleg en indien er plek is. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
6d. Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Wegwijs het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de opdrachtgever geen recht meer op terugbetaling van het cursusgeld.
Artikel 7. Niet nakomen afspraak
7a Wanneer een afspraak voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaats vindt schriftelijk te worden gecommuniceerd. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Wegwijs spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.
7b Wanneer betaling voor cursussen niet binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is voldaan, dan zal de cursist worden uitgesloten van deelname. Het volledige factuurbedrag blijft in dat geval opeisbaar.
Artikel 8. Overige voorwaarden voor groepstrainingen, workshops en lezingen
Bij onvoldoende deelnemers behoudt Wegwijs zich het recht voor de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus van Wegwijs geschiedt volledig op eigen risico. De cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Wegwijs kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.
Wegwijs is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Wegwijs aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.
Artikel 10. Wijzigingen trainingsmateriaal
Wegwijs heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een training van Wegwijs. De inhoud van onze trainingen worden voortdurend up-to-date gehouden.
Artikel 11. Privacyverklaring
Op al onze overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gesloten, geldt ons Privacybeleid dat te vinden is op onze website via Privacyverklaring

Wkkgz-therapeut

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Download hier onze klachtenregeling.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

>